امروز جمعه 24 مرداد 1399  ساعت 12:03 جستجو

خبرهای جدید صنفی(95/04/21)

مطابق نامه ذیل قرار شده است اشخاص حقیقی و حقوقی در همان محدوده جغرافیایی که پروانه کسب دریافت کرده اند به فعالیت لوله کشی بپردازند.خبرهای جدید صنفی 1خبرهای جدید صنفی 2