امروز پنج شنبه 09 بهمن 1399  ساعت 14:29 جستجو

خبرهای جدید صنفی(95/04/21)

مطابق نامه ذیل قرار شده است اشخاص حقیقی و حقوقی در همان محدوده جغرافیایی که پروانه کسب دریافت کرده اند به فعالیت لوله کشی بپردازند.خبرهای جدید صنفی 1خبرهای جدید صنفی 2