امروز جمعه 14 آذر 1399  ساعت 02:38 جستجو

 

مراحل تشکیل تعاونی ها

1-برای تشکیل تعاونی هیأت مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی نسبت به تهیه طرح پیشنهادی وتنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه وتعیین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان وسایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می نماید.

تبصره:مؤسسین تعاونی باید با قوانین ومقررات تعاونی ها  آشنایی کافی داشته باشند در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یک روزه که در اداره کل تعاون استان تعیین می کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته ازتاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

2- هیأت مؤسس درطرح پیشنهادی ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلیل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها وبرنامه های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت ودر گردش مورد نیاز طرح وتعداد ومشخصات داوطلبان قید میزان سهم لازم التادیه هرعضو سوابق ومهارتهای آنان در رشته فعالیت مورد نظر نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب های تعاونی را ذکر نموده وبامعرفی نماینده تام الاختیار (طبق فرم شماره یک) به اداره کل/اداره تعاون ارائه می نمایند.

تبصره1:مدارکی که هیأت مؤسس بایستی ارائه نماید

1-تصویر شناسنامه ومدارک تحصیلی      2-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت      3-برگ عدم سوء پیشینه

تبصره2:کارکنان رسمی وپیمانی دولت باارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند 2و3 معافند.

3-اداره کل/یا اداره تعاون پس از وصول تقاضای  تشکیل تعاونی وبررسی طرح پیشنهادی در مدت 5روز نظر مثبت یا منفی خود رابه هیأت مؤسس اعلام ودر صورت موافقت (طبق فرم شماره 2)نمونه اساسنامه وفرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیأت مؤسس قرارخواهد داد.

4-هیأت مؤسس پس از اخذ موافقت نامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد.

الف-دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح و پیشنهادی از مراجع زیربط در صورت نیاز به مجوز فعالیت به نام اعضاء هیأت مؤسس تعاونی در شرف تأسیس 

ب-تدوین اساسنامه پیشنهادی

ج-افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تأسیس در صندوق تعاون

د-دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه ای از کلیات طرح واساسنامه پیشنهادی ،شرایط عضویت ومهلت پذیرش تقاضا عضویت ،شماره و مشخصات حساب افتتاح شده ومبلغ لازم التادیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگاهی های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

ه-بررسی شرایط داوطلبان وپذیرش واجدین شرایط عضویت ودریافت گواهی واریز وجه لازم تأدیه سهام آن ها وصدور برگه اجازه ورود  به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

و-ارزیابی آوردهای غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب ومورد نیاز طرح باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری و باانجام تشریفات قانونی لازم

ز-انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی(طبق فرم شماره 3)بارعایت فاصله زمانی حداقل 15روز از تاریخ آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع

ح-ثبت نام نامزدهای تصدی سمت های هیأت مدیره و بازرسین وبررسی شرایط احراز کسانی که ظرف مهلت مقرر مدارک خودرا تحویل داده اند (باتوجه به دستورالعمل چگونگی احراز صلاحیت کاندیداها مصوب انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی ها)

ع-ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی

ف-سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین  مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 4) تا انتخاب هیأت رئیسه مجمع (رئیس،منشی ودو ناظر )ازقبیل ورقه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان وتکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضاء آنان که باید تحویل هیأت رئیسه شود.

تبصره:در شرکت های تعاونی بزرگ،اعضاء هیأت رئیسه مرکب از 7نفر (رئیس،نایب رئیس ،منشی و 4ناظر)خواهد بود.

5-در مورد شرکت های تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل وآگهی پذیرش عضو وفروش سهام باتأییدوزارت تعاون بوده وطبق فرم های 10و11 عمل خواهد شد.

6-داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی تعاونی ها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی  باید مدارک زیر را حداکثر 5روز پس از صدور دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به هیأت مؤسس تحویل نمایند.

الف:تقاضای عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی 

ب:گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی عادی یا معافیت 

ج:برگه عدم سوء پیشینه

د:آخرین مدرک وگواهی سوابق تجربی یاآموزشی که دلالت بر توانایی داوطلب بر اداره تعاونی باشد.

تبصره1:اشخاصی که نتوانند تا یک روز اخذ رأی،گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه نماینداز نامزدی سمت های یادشده منصرف تلقی شوند.

تبصره2:هیأت مؤسس می تواند در صورت وجود مدارک مستند دایربر عدم صلاحیت داوطلبان (بند 5ماده 38 قانون بخش تعاونی)از اداره کل تعاون نیز از مراجع ذیربط استعلام و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

تبصره3:در مواردی که هریک از اعضای هیأت مدیره و بازرسی ،نماینده شخص حقوقی باشند وی باید شرایط احراز مذکور را داشته باشد.

7-کارکنان دولت نمی توانندتصدی هیأت مدیره ومدیر عاملی شرکت های تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونی های خاص کارکنان ادارات وسازمانهای دولتی که درآن شاغل باشند،کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی شوند.

8-هیأت مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ،ورقه ورود به جلسه رااز داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را(طبق فرم شماره 5)با امضای آنان تکمیل وپس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع (رئیس ،منشی وناظر )برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می دهد.

تبصره:در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء ،عضو می تواند وکیل یا نماینده تام الاختیار برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نمایند.در هر حال یک نفر نمی تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو (در تعاونی های بزرگ 2عضو)را عهده دار باشد.

9-باتصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی ،ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی وصفحه آخر اساسنامه به امضای هیأت رئیسه می رسد.

بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عادی خواهد بود

 

تبصره:اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند ،می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند .در این صورت هیأت مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به باز پرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.

10-پس از انتخاب هیأت مدیره،وظایف هیأت مؤسس به پایان رسیده و هیأت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورت جلسه،کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیأت مدیره تحویل می دهد.

11-هیأت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره 6)رئیس ،نایب رئیس،منشی،مدیرعامل،وصاحبان امضای مجاز را انتخاب وبه یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

تبصره1:مدیر عامل باید حائز شرایط ماده 38 قانون بخش تعاونی باشدومدارک موضوع بند6 این دستورالعمل را تحویل هیأت مدیره نماید.

تبصره2:درصورتی که هریک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت 2روز باید مراتب را کتبا به اداره کل/اداره تعاون اعلام نماید.اداره کل/اداره تعاون موظف است طبق قوانین ومقررات مربوطه ظرف 3روز به موضوع رسیدگی و نتیجه را برای اجرا اعلام نماید.

12-اعضاء هیأت مدیره ،بازرس ویا بازرسان ومدیرعامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره های آموزشی خواهند بود.

13-جهت تکمیل پرونده ،فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیأت مدیره ،مدیرعامل،بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره 7)تنظیم و به اداره کل/اداره تعاون تحویل می گردد.

14-مدارک لازم ظرف مدت 5روز از طریق اداره کل/اداره تعاون (طبق فرم شماره8)به اداره ثبت شرکتها ارسال میشود.اداره کل/اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها وصدور آگهی تأسیس ،نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی،(طبق فرم شماره 9)اقدام خواهد نمود.در هر حال نظارت ،حسابرسی ورسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس ازتأسیس تعاونی اداره کل/ اداره تعاون خواهد بود.

 

تعاونی movafeghat