امروز شنبه 27 دی 1399  ساعت 18:14 جستجو

اعضاء محترم اتحادیه

 

قیمتهای پیشنهادی اتحادیه در امور لوله کشی های ساختمانی که برای تایید به اتاق اصناف ارسال شده است.

 

 

 قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) ab gheymat

 

 

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) ab2

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) ab3

 

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) zaeif1 

 

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) zaeif2

 

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) 2p1

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) 2p2

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) 60p1

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) 60p2

 

قیمت های پیشنهادی اتحادیه(سال 97) 60p3