امروز جمعه 02 آبان 1399  ساعت 08:10 جستجو

بخشنامه مالیاتی

 

 

احتراما، به پیوست تصویر بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 98/1/25 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض 

اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جهت اطلاع و بهره برداری

ارسال می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید مراتب به نحو شایسته به اعضا تحت پوشش آن اتحادیه اطلاع رسانی گردد تا از ظرفیت ایجاد 

شده نهایت استفاده لازم بعمل آید.

 

 

بخشنامه مالیاتی bakhshname