امروز پنج شنبه 21 فروردين 1399  ساعت 14:45 جستجو

سومین همایش اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران 

 

سومین همایش اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران  hamayesh

 

این همایش با موضوعات صنفی و آشنایی با نظرات کاندیده ها و دیگر موارد برگزار می شود .

ضمنا هزینه های این همایش از سوی اسپانسر تامین می شود.