امروز دوشنبه 31 تیر 1398  ساعت 20:15 جستجو

همکاران گرامی

توجه داشته باشید در اجرای لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان ها نکات ذیل را رعایت نمایید.

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 1

 

 

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 2

 

 

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 3

 

 

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 4

 

 

 

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 5

 

 

 

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 7

 

 

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها 8